ISO 37001

Системи за управление за борба с подкупването. Изисквания с указания за прилагане

Стандартът ISO 37001 дефинира изискванията на Системи за управление за борба с подкупването и е създаден с цел подпомагане на обществените и частните организации в борбата и предотвратяването на корупцията и разпространението на култура, основана на етика и добро поведение.
Организацията, макар и да не се защитава напълно от всякакви спорове или санкции, може да извлече много предимства от сертифицирането по ISO 37001. Всъщност стандартът представлява първия наистина ефективен начин за изпълнение на действия, способни да намалят риска от корупция.
Проектиран да бъде интегриран в съществуващите управленски процеси и контроли на вашата организация, ISO 37001 също следва общата структура на ISO за стандарти за системи за управление, за лесна интеграция с ISO 9001 например.

От гледна точка на конкурентоспособността на организациите, сертифицирането по ISO 37001 все повече ще се превръща в отличителен етичен елемент.

Етапи на процеса по сертификация:

1. Разработване и внедряване в организацията на система по съответния ISO стандарт
2. Провеждане на одит, установяващ работата на внедрената система
3. Вземане на решение за сертификация, основано на факти, констатирани по време на проведения одит