ISO 13009

Туризъм и свързаните с него услуги. Изисквания и препоръки за концесионери и ползватели на плажове

ISO 13009 е свързан с Туризма и свързаните с него услуги. Изисквания и препоръки за концесионери и ползватели на плажове.
Принципите, на които се основава ISO 13009, са пет: безопасност, качество, използваемост, устойчивост и прозрачност спрямо клиентите.
По-специално сертификацията по ISO 13009 помага за:
– вземане на информирани решения относно управлението на плажовете, в зависимост от интензивността на туризма
– в допълнение към организационните аспекти, ISO 13009 обяснява как да се управлява образованието и информацията за безопасност: сигнализиране, достъп, зониране, надзор, спасяване, качество на водата и плажни съоръжения
– готовност при на извънредни ситуации: разделяне на категории и визуализиране специфичните човешки ресурси, процедури за евакуация в случай на враждебни събития като бури, приливи, силен дъжд и др.
– повишаване на качеството на предлаганата услуга
– благоприятстване на все по-широк кръг от потребители, внимателни към аспектите на екологичната устойчивост и качеството на услугите
– спазване на действащите разпоредби
– по-ниско въздействие върху околната среда

Етапи на процеса по сертификация

1. Разработване и внедряване в организацията на система по съответния ISO стандарт
2. Провеждане на одит, установяващ работата на внедрената система
3. Вземане на решение за сертификация, основано на факти, констатирани по време на проведения одит