ISO 9001

Системи за управление на качеството. Изисквания

ISO 9001 е международен стандарт, който определя изискванията за системи за управление на качеството. Той помага на организациите да бъдат по-ефективни и да подобрят удовлетвореността на клиентите си.
Сертификацията по ISO 9001 ще ви помогне:
– да поставите клиентите на първо място
– да отговаряте последователно на нуждите на клиентите и да се стремите да надхвърлите техните очаквания
– това може да доведе до нови клиенти, повторни продажби и разрастване на бизнеса
– ще работите по по-ефективен начин, тъй като всички процеси ще бъдат подредени и разбрани от всички в организацията. Това повишава производителността и намалява вътрешните разходи
– ще можете да оцените цялостния контекст на организацията, който включва идентифициране и оценка на рисковете и възможностите, свързани с бизнеса. Това позволява на организацията да определи ясно целите за устойчивост, непрекъснато подобрение и растеж
– ще спечелите конкурентно предимство, тъй като някои сектори и клиенти може да изискват от организациите да имат сертификат ISO 9001, преди да правят бизнес с тях
– ще можете да демонстрирате съответствие с приложимите законови и регулаторни изисквания

Етапи на процеса по сертификация:

1. Разработване и внедряване в организацията на система по съответния ISO стандарт
2. Провеждане на одит, установяващ работата на внедрената система
3. Вземане на решение за сертификация, основано на факти, констатирани по време на проведения одит