ISO 50001

Системи за управление на енергията. Изисквания с указания за прилагане

Ефективното управление на енергията е приоритет за организациите не само поради значителния си потенциал за намаляване на разходите, но и поради ролята му за намаляване на емисиите на парникови газове.
Системите за управление на енергията, базирани на ISO 50001, са неразделна част от комплексната система за управление на организацията, която има за цел да установи системите и процесите, необходими за подобряване на цялостната енергийна ефективност на организацията. Този международен стандарт се прилага за всички типове и размери на организации, независимо от техните географски, културни и социални условия.
Основните ползи от внедряването и последващото сертифициране в съответствие с този стандарт включват:
– насърчаване на енергийната ефективност в организацията
– намаляване на въздействието върху околната среда, по-специално намаляване на емисиите на CO2 в атмосферата
– насърчаване използването на алтернативни и възобновяеми енергийни източници
– съответствие със законовите изисквания
– намаляване на разходите
– укрепване на имиджа на организацията по отношение на проблемите с климата

Етапи на процеса по сертификация:

1. Разработване и внедряване в организацията на система по съответния ISO стандарт
2. Провеждане на одит, установяващ работата на внедрената система
3. Вземане на решение за сертификация, основано на факти, констатирани по време на проведения одит