ISO 45001

Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане

ISO 45001 е международен стандарт, който определя изискванията за системи за управление на здравето и безопасността при работа. Той осигурява рамка за повишаване на безопасността, намаляване на рисковете на работното място и подобряване на здравето и благосъстоянието на работното място, което позволява на организацията да подобри проактивно своите показатели за здраве и безопасност при работа.

Сертификацията по ISO 45001 ще ви помогне:
– да намалите инцидентите на работното място
– да намалите отсъствията и текучеството на персонала, което води до повишена производителност и намаляване на разходите за застрахователни премии
– да създадете култура на здраве и безопасност, при която служителите се насърчават да поемат активна роля за собственото си здраве и безопасност
– да подобрите репутацията на компанията си
– да подобрите морала на персонала
– да засилите ангажимента на ръководството за проактивно подобряване на ефективността на здравето и безопасността при работа
– да демонстрирате съответствие с приложимите законови и регулаторни изисквания

Етапи на процеса по сертификация:

1. Разработване и внедряване в организацията на система по съответния ISO стандарт
2. Провеждане на одит, установяващ работата на внедрената система
3. Вземане на решение за сертификация, основано на факти, констатирани по време на проведения одит