ISO 14001

Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания с указания за прилагане

ISO 14001 е международен стандарт, който определя изискванията за системи за управление по отношение на околната среда. Той помага на организациите да подобрят екологичните показатели чрез по-ефективно използване на ресурсите и намаляване на отпадъците. Това им помага да получат конкурентно предимство и да изградят доверие в заинтересованите страни.

Сертификацията по ISO 14001 ще ви помогне:
– да управлявате екологичните задължения с последователност
– да позиционирате Вашата компания като социално отговорна организация, която има проактивни инициативи за опазване на околната среда и отчита въздействията, които произведения продукт може да причини на околната среда
– да постигнете стратегически бизнес цели чрез включване на екологичните въпроси в управлението на бизнеса
– да си осигурите конкурентно и финансово предимство чрез подобрена ресурсна ефективност и намаляване на отпадъците
– да насърчите по-добра екологична отговорност на доставчиците, като ги интегрирате в бизнес системите на организацията
– да демонстрирате съответствие с приложимите законови и регулаторни изисквания

Етапи на процеса по сертификация:

1. Разработване и внедряване в организацията на система по съответния ISO стандарт
2. Провеждане на одит, установяващ работата на внедрената система
3. Вземане на решение за сертификация, основано на факти, констатирани по време на проведения одит