ISO 22301

Сигурност и устойчивост. Системи за управление на непрекъснатостта на дейността. Изисквания

ISO 22301 определя изискванията за Сигурност, устойчивост и управление на непрекъснатостта на дейността. Изискванията включват: планиране, създаване, внедряване, експлоатация, наблюдение, преглед, поддържане и непрекъснато подобряване на система за управление, за да се реагира ефективно на инциденти или събития, които могат да нарушат нормалното функциониране на организацията. Изискванията, посочени в ISO 22301, са общи и са предназначени да се прилагат за всички организации, независимо от техния тип, размер или естество. Обхватът на тези изисквания зависи от средата на работното място и от сложността на съответната организация.
Стандартът се основава на цикъла PDCA (Plan-Do-Check-Act), който позволява интегриране с други системи за управление.
Основните ползи от внедряването и последващото сертифициране в съответствие с този стандарт включват:
– инструментариум за управление на критичните процеси на организацията
– позволяване на организацията да реагира на големи инциденти чрез установяване на подходящи мерки
– минимизиране на загубите, произтичащи от повреди или неуспехи на кооперативните процеси
– предотвратяване на повреди на критични процеси по цялата верига на доставки
– подобряване на цялостното разбиране на организацията чрез насърчаване на непрекъснатото подобрение
– конкурентни предимства на пазара
– доказателство за съответствие с приложимото законодателство и наредби
– осигуряване на силна основа за преговори с доставчици на финансови услуги
– повишено доверие на всички заинтересовани страни

Етапи на процеса по сертификация:

1. Разработване и внедряване в организацията на система по съответния ISO стандарт
2. Провеждане на одит, установяващ работата на внедрената система
3. Вземане на решение за сертификация, основано на факти, констатирани по време на проведения одит